Szkolenia dla osób bezrobotnych

Wielu pracodawców dba o ciągły rozwój swoich pracowników i proponuje im udział w szkoleniach.W gorszej sytuacji są osoby bezrobotne, które nie mają doświadczenia i trudno im znaleźć pracę. Na szczęście, mogą skorzystać z oferty szkoleń.

Czym są szkolenia?

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Funduszu Pracy organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Takie zajęcia mogą mieć formę grupową lub indywidualną. Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy. Szkolenia indywidualne są to wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.

Jak długo trwają szkolenia dla bezrobotnych?

Szkolenia odbywają się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

Jak zapisać się na szkolenia dla bezrobotnych?

Jeżeli chcemy otrzymać skierowanie na jedno ze szkoleń, musimy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym szkoleniu. Musimy pamiętać, że jeśli na zajęcia skieruje nas starosta, otrzymamy stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, ale pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawowa wiedza o szkoleniach

Szkolenia organizowane są na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. Umowa zawiera zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę. Jeśli zostaniemy skierowani na szkolenia i nie ukończymy ich z naszej  winy, będziesz musieli zwrócić koszty szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Stara prawda głosi, iż człowiek powinien uczyć się przez całe życie. Jeśli jesteśmy bezrobotni, zapiszmy się na szkolenia lub kursy, by powiększyć szanse na znalezienie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *